Αίτηση εγγραφής.

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

Πρότυπα Σχολεία
Στοιχεία μαθητή
'Ονομα: *
Επώνυμο: *
Ημερομηνία γέννησης: *
Διεύθυνση: *
Τηλέφωνο: *
Email: *
Σχολείο φοίτησης: *
Στοιχεία πατέρα
'Ονομα: *
Επώνυμο: *
Επάγγελμα: *
Τηλέφωνο κατοικίας: *
Κινητό: *
Email: *
Στοιχεία μητέρας
'Ονομα: *
Επώνυμο: *
Επάγγελμα: *
Τηλέφωνο κατοικίας:
Κινητό: *
Email:
Παρατηρήσεις:
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤO ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΝΩΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: *
Όνομα πατρός: *
Διεύθυνση: *
Τηλέφωνο: *
Email: *
Ημερομηνία γέννησης: *
Ο/H υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, από το εκπαιδευτικό κέντρο με σκοπό:
1. Την αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού (δια αλληλογραφίας) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο μας.:
2. Την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (Newsletters) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο μας:
3. Τη δημοσιοποίηση των επιτυχιών μου (πχ. τη σχολή εισαγωγής) από το Εκπαιδευτικό Κέντρο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον ιστότοπο του Εκπαιδευτικού Κέντρου, στον τοπικό τύπο, σε διαφημιστικά έντυπα, σε αλληλογραφία καθώς και στον χώρο του Εκπαιδευτικού Κέντρου μας.:
4. Την τηλεφωνική επικοινωνία για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων.
ENΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Το ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΝΩΣΗΣ (εφεξής «Εταιρεία») επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως προσδιορίζονται, στο πλαίσιο παροχής της συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου. Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων. Περαιτέρω, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα Προσωπικά Δεδομένα θα τηρούνται για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει της νομοθεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας ή ανησυχίας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία, ή σε περίπτωση που το υποκείμενο επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει ? να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα, μπορεί να απευθυνθεί στην Εταιρεία αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@protypokentro.edu.gr. Το υποκείμενο δικαιούται ανά πάσα στιγμή να υποβάλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Βιογραφικό *(αποδεκτά αρχεία προς upload doc/docx/odf/pdf):


TOP