ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρότυπο Κέντρο Γνώσης

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στο Πρότυπο Κέντρο Γνώσης οργανώνουμε κάθε χρόνο ευέλικτα τμήματα για την προετοιμασία των εξετάσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΕΣΔΔΑ).

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η εκπαιδευτική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  ( ΕΚΔΔΑ) που έχει ως αποστολή την εκπαίδευση ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης με άρτια επαγγελματική κατάρτιση.
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, πρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαδικασίες του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ( ΚΕΕ).
Ο Διαγωνισμός προκηρύσσεται κάθε χρόνο και ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από την προκήρυξη. 


Σημεία Υπεροχής του Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ έναντι άλλων διαγωνισμών του Δημοσίου.

 • Οι επιτυχόντες του Διαγωνισμού διορίζονται απευθείας ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι ασφαλισμένοι και πληρώνονται ως Δόκιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, ενώ φοιτούν στη Σχολή.
 • Ο χρόνος φοίτησης των εισακτέων προσμετράται ως προϋπηρεσία και η εκπαίδευση που λαμβάνουν αντιστοιχεί μισθολογικά σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
 • Η αναλογία εισακτέων προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι συνήθως 1/6 έως 1/10.
 • Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκτούν πλήρη υπηρεσιακό φάκελο, έχοντας πλεονέκτημα ως προς την ανέλιξή τους συγκριτικά με τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Προφίλ Σχολής

Η ΕΣΔΔΑ υποδέχεται πτυχιούχους ΑΕΙ που έχουν επιτύχει στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της, ο οποίος ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στη Σχολή διαρκεί 18 μήνες και διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές φάσεις: 
(α) Την κοινή φάση Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.
(β) Την Ειδική φάση Σπουδών, διάρκειας δεκατριών (13) μηνών.
(γ) Τη φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης των Εκπαιδευόμενων στις υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται, διάρκειας ενός (1) μήνα.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στον Διαγωνισμό ΕΣΔΔΑ

 • Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος ιδιώτες και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, (η ισοτιμία αποδεικνύεται από βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρεσία, που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το Ν. 3528/07 « Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007), (ήτοι να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, να είναι υγιείς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή για   πλημμέλημα ή να μην έχουν παραπεμφθεί για τα ίδια αδικήματα με τελεσίδικο βούλευμα ή να μην τελούν υπό στερητική ή επικουρική συμπαράσταση). 
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς αλλοδαποί προερχόμενοι εκ Κωνσταντινουπόλεως και εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου και οι Κύπριοι ομογενείς, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν.Δ. 3832/58 (ΦΕΚ 128/Α/58).
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση (επίπεδο C2) της Αγγλικής Γλώσσας όπως αποδεικνύεται με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Ειδικά για τον ΚΔ εισαγωγικό διαγωνισμό με μεταβατική διάταξη δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι έχουν άριστη γνώση σε μία εκ των Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.
 • Δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό των Σχολών οι φοιτούντες στην Ε.Σ.Δ.Δ. και στην Ε.Σ.Τ.Α., καθώς επίσης και απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε 2 στάδια:
Στάδιο 1
 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους (Γραπτή Εξέταση).
 • Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική  (Γραπτή Εξέταση).
 • Γενικές Γνώσεις - Δεξιότητες (Με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών)
Στάδιο 2
 • Φάκελος Επίκαιρου Θέματος (Κράτος, Οικονομία, Εργασιακά, Πολιτισμός, Διεθνείς Σχέσεις κ.τ.λ. Γραπτή και προφορική εξέταση).

Με ΦΕΚ έχει οριστεί αριθμός 160 εισακτέων για τον επερχόμενο  28ο εισαγωγικό διαγωνισμό.

Σύντομη περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

<<Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους>> 

Περιλαμβάνει στοιχεία συνταγματικού δικαίου, ατομικά δικαιώματα, στοιχεία διοικητικού δικαίου, Ευρωπαϊκού δικαίου και πολιτικής επιστήμης. Στις εξετάσεις ζητούνται γνώσεις που αφορούν γενικά το συνταγματικό δίκαιο, το οποίο μελετά το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα, τις οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος, τις μορφές του πολιτεύματος, τη διάκριση των εξουσιών, τις αρχές νομιμότητας, τα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες.

<<Μικροοικονομική-Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική>>

 Εξετάζονται γνώσεις που άπτονται των εξής θεματικών ενοτήτων: 

 • 1. Ιστορική εξέλιξη της οικονομικής σκέψης.
 • 2. Το σύστημα της αγοράς και ο σχηματισμός των τιμών.
 • 3. Μορφές αγοράς, ανταγωνισμός και κοινωνική ευημερία.
 • 4. Ο μηχανισμός της αγοράς και η λογική των ρυθμιστικών παρεμβάσεων του κράτους.
 • 5. Συνολική προσφορά, συνολική ζήτηση και η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας.
 • 6. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας, η κεντρική τράπεζα και ο προσδιορισμός του γενικού επιπέδου των τιμών.
 • 7. Ο κρατικός προϋπολογισμός.
 • 8. Οικονομικές πολιτικές του κράτους, συμπληρωματικότητες και αντιθέσεις.
 • 9. Διεθνής οικονομία και οικονομική πολιτική.
 • 10. Οικονομικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
 • 11. Η ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

<<Γνώσεις και Δεξιότητες>>: 
Το τεστ δεξιοτήτων συνιστά μία ιδιαίτερα απαιτητική θεματική του Διαγωνισμού, η οποία συνδέεται με την ικανότητα του υποψηφίου/υποψηφίας να ασκεί τη λογική του/της ικανότητα, όντας παράλληλα σε θέση να συνδυάσει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εξέτασης. Οδηγός επιτυχίας για αυτή την ενότητα του διαγωνισμού είναι η συνεχής εξάσκηση, όπως και η διαρκής τροφοδότηση των υποψηφίων , τόσο με αρχειακό υλικό όσο και με υλικό της επικαιρότητας.
Οι Γενικές Γνώσεις αφορούν γνώσεις που σχετίζονται με τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, με τη νεότερη και σύγχρονη οικονομική και πολιτική ιστορία, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Δεξιότητες αφορούν την ικανότητα ορθής χρήσης της ελληνικής γλώσσας, την ικανότητα κατανόησης του γραπτού λόγου, μέσα από την αναλυτική σκέψη και την κριτική ικανότητα. Επιπρόσθετα, αξιολογούνται βασικές νοητικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ακρίβεια της αντίληψης και την επεξεργασία πληροφοριών.


 

Επιστροφή
TOP