Τα βιβλία μας

Τα βιβλία μας

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ:
α. Οι αρετές της παραγράφου (δομή - Οργάνωση Ιδεών)
β. Γνωρίσματα των επικοινωνιακών πλαισίων
(άρθρο, επιστολή, ημερολόγιο, ομιλία)
γ. Δομή και χαρακτηριστικά των κειμενικών ειδών:
(περιγραφή, αφήγηση, κείμενα επιχειρηματολογίας, πολυτροπικά κείμενα, κείμενα ηλεκτρονικού τύπου)
δ. Τεχνικές οδηγίες για τον τρόπο προσέγγισης των ασκήσεων κλειστού τύπου (ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις τύπου Σ- Λ )

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
α. Πληροφοριακό υλικό με τη μορφή σχεδιαγραμμάτων
β. 52 Κριτήρια Αξιολόγησης που εξετάζουν την κριτική σκέψη, την αντιληπτική ικανότητα και τον βαθμό κατανόησης των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων.

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ
Α. Γραμματικά φαινόμενα που διδάσκονται μέχρι και την ΣΤ΄Δημοτικού και Ασκήσεις εμπέδωσης:

 • Ουσιαστικά
 • Επίθετα- Παραθετικά επιθέτων
 • Ρήματα
 • Αντωνυμίες
 • Αριθμητικά
 • Μετοχές

Β. Συντακτικά φαινόμενα που διδάσκονται μέχρι και την ΣΤ΄Δημοτικού και ασκήσεις εμπέδωσης:

 • Οι βασικοί όροι της πρότασης
 • Είδη των προτάσεων
 • Τρόποι σύνδεσης των προτάσεων
 • Δευτερεύουσες προτάσεις
 • Ονοματική- Ρηματική φράση
 • Ευθύς- Πλάγιος λόγος
 • Ενεργητική- Παθητική σύνταξη
 • Ονοματικοί- Επιρρηματικοί Προσδιορισμοί
 • Σχήματα λόγου
 • Ομώνυμα - Παρώνυμα - Πολυσημία Λέξεων
 • Παραγωγή και Σύνθεση

 

 

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ενότητα 1η Αριθμοί και πράξεις

 • Φυσικοί αριθμοί 
 • Δεκαδικοί αριθμοί    
 • Κλασματικοί αριθμοί    
 • Δυνάμεις 
 • Διαιρετότητα-ΜΚΔ-ΕΚΠ 
 • Σύνθετα προβλήματα με τις 4 πράξεις

 

Ενότητα 2η Εξισώσεις

 • Εξισώσεις 
 • Επίλυση προβλημάτων με εξισώσεις 

 

Ενότητα 3η Μετρήσεις 

 • Μονάδες μέτρησης

 

Ενότητα 4η Λόγοι - αναλογίες 

 • Ανάλογα - Αντιστρόφως ανάλογα ποσά 
 • Ποσοστά 

 

Ενότητα 5η Πιθανότητες και στατιστική

 • Προβλήματα με πιθανότητες και συνδυασμούς 
 • Στατιστική  

 

Ενότητα 6η Γεωμετρία 

 • Επίπεδα σχήματα 
 • Στερεά σχήματα ​
 • Μοτίβα και ασκήσεις απλής λογικής        
 • Επαναληπτικές ασκήσεις

Επιστροφή
TOP